شرکت داده ورزی سداد برگزار می کند: اولین مسابقه “The Poetry of Code 2018" ویژه برنامه نویسان ایرانی از کلیه برنامه نویسان ایرانی حرفه ای و آماتور دعوت می شود در قالب Syntax و Semantics یکی از زبان های برنامه نویسی دلنوشته یا شعر بسازند. مجالی برای

جزییات ...