در نشست شرکت‌های دانش بنیان که در محل سفارت ایران در کنیا و با حضور سورنا ستاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار شد، توافقنامه‌ای فیمابین هلدینگ دادورزی سداد به نمایندگی مهدی فقیهی، عضو هیات مدیره‌ی سداد و مقداد محمدی، معاون کسب و کار و مدیرعامل بز

جزییات ...