محمد رضا حسین زاده مدیرعامل بانک ملی ایران طی حکمی مهدی فقیهی را به نمایندگی از شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا به عنوان عضو موظف هیئت مدیره شرکت داده ورزی سداد منصوب کرد . به موجب این حکم مهدی فقیهی جایگزین فرامرز خالقی شد. در همین راستا حمید رضا مخ

جزییات ...