سامانه پیام رسانی الکترونیکی مالی بانک ملی ایران (سپام ملی) هسته مرکزی پردازش پیام های مالی ریالی بین بانکی و داخل بانکی با فرمت های استاندارد سوئیفت با مرکزیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد. این سامانه با توجه به نیاز شبکه بانکی به ایجاد زیرساخت ی

جزییات ...