سامانه سامح یا سامانه مدیریت اطلاعات مالی و حسابداری، به سفارش اداره کل حسابداری، بودجه و آمار بانک ملی ایران و با به کارگیری ترکیبی از تکنولوژی های مختلف طراحی و عملیاتی شده است. هدف اصلی از راه اندازی این سامانه سیستماتیک کردن پروسه های مدیریت مالی واحده

جزییات ...