نتیجه جستجو برای:  سامانه اطلاعات مالی و حسابداری/

سامانه دفتر کل

پیاده سازی سامانه مدیریت مالی در بانک ملی ایران با زیرسیستم ها، قابلیت ها و خصوصیاتی که در مستند منشور پروژه تشریح شده است و با توجه به رویکرد مدیریت ارشد بانک مبنی بر اعمال ساختار سرفصل های جدید(COA)، در برگیرنده سه فاز اجرایی شامل طراحی و پیاده سازی دفتر

جزییات ...

سامانه سامح

سامانه سامح یا سامانه مدیریت اطلاعات مالی و حسابداری، به سفارش اداره کل حسابداری، بودجه و آمار بانک ملی ایران و با به کارگیری ترکیبی از تکنولوژی های مختلف طراحی و عملیاتی شده است. هدف اصلی از راه اندازی این سامانه سیستماتیک کردن پروسه های مدیریت مالی واحده

جزییات ...