نتیجه جستجو برای:  سامانه اطلاعات مالی و حسابداری/

سامانه سامح

سامانه سامح یا سامانه مدیریت اطلاعات مالی و حسابداری، به سفارش اداره کل حسابداری، بودجه و آمار بانک ملی ایران و با به کارگیری ترکیبی از تکنولوژی های مختلف طراحی و عملیاتی شده است. هدف اصلی از راه اندازی این سامانه سیستماتیک کردن پروسه های مدیریت مالی واحده

جزییات ...

سامانه دفتر کل

پیاده سازی سامانه مدیریت مالی در بانک ملی ایران با زیرسیستم ها، قابلیت ها و خصوصیاتی که در مستند منشور پروژه تشریح شده است و با توجه به رویکرد مدیریت ارشد بانک مبنی بر اعمال ساختار سرفصل های جدید(COA)، در برگیرنده سه فاز اجرایی شامل طراحی و پیاده سازی دفتر

جزییات ...