مدیرعامل شرکت داده‌ورزی سداد گفت: بانکداری دیجیتال نتیجه‌ی تمرکز بر مشتری و لمس روح اوست به‌گونه‌ای که مشتری با محصول پیوند عاطفی برقرار کند و آن را بخشی از هویت خود بداند.

جزییات ...