این سامانه امکان استعلام وضعیت حساب های مربوط به کارت هایی که دارای حساب متمرکز در بانک ملی ایران نیستند نظیر بن کارت را برای استفاده دارندگان این کارت ها و کاربران شعب بانک ملی ایران فراهم می کند.

جزییات ...