این سامانه جهت انجام کلیه فرآیندهای مربوط به حج تمتع که شامل ثبت نام، اعزام، پایداری، انصراف پس از اعزام، انصراف پس از ثت نام، انتقال، تبدیل و جابجایی راه اندازی شده است. در این سامانه زائرین پس از مراجعه به شعب بانک ملی در سراسر ایران می توانند با توجه به

جزییات ...