همزمان با رشد جزیره ایی خدمات و سرویسهای بانکی ارائه شده به مشتریان مختلف نظام بانکی (شامل مشتریان بزرگ و شرکتی، و مشتریان عادی)، تنوع اطلاعات از یک سو و مغایرت اطلاعاتی این سامانه ها از سوی دیگر منجر به عدم یکپارچگی در خروجی های سرویسهای ارائه شده به مشتر

جزییات ...