شرکت داده ورزی سداد به عنوان بزرگترین سهام دار اپلیکیشن "بله" پیرو برخی فضا سازی های رسانه ای و تردیدها درباره عدم حمایت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از پیام رسان های داخلی مواردی با صحه گذاشتن بر این حمایت ها و اعلام مراتب قدردانی خود اینگونه حمایتها ر

جزییات ...