جهت پوشش نیازمندی های مربوط به پرداخت های غیر نقدی سازمان ها و شرکت های مختلف به کارکنانشان، این سامانه خدمات بن کارت بانک ملی ایران را ارائه و مدیریت می کند.

جزییات ...