با توجه به ماهیت فرآیندهای کاری در صنعت بانکداری و تاکید و تمرکز فعالیت های این بخش حول موضوعات مالی، گروه پروژه ها و محصولات مالی و حسابداری یکی از حوزه های کلیدی در معماری بانکداری متمرکز(کُر بنکینگ) محسوب می گردد. با درک اهمیت این موضوع، یکی از انواع گروه محصولات و پروژه های در دست انجام در شرکت داده ورزی سداد، به گروه محصولات مالی و حسابداری اختصاص دارد. تحقق مدیریت حسابداری و مالی متمرکز و یکپارچه مورد نیاز شعب و ادارات ستادی در نظام بانکی، ارائه گزارشات دقیق و جامع، ایجاد ابزار پشتیبان تصمیم در حوزه بانکداری برای مدیران بانکی و نهادهای نظارتی، بازمهندسی و استانداردسازی فرآیندهای مالی، اجرای سهل و آسان عملیات پایان دوره ای مبتنی بر مدیریت مالی متمرکز، از اهداف مهمی است که در طراحی و تولید محصولات این بخش دنبال می گردد.

  پروژه‌های کلیدی مدیریت مالی و حسابداری

سامانه سامح

سامانه سامح

سامانه دفتر کل

سامانه دفتر کل

سایر پروژه‌ها