با توجه به ماهیت فرآیندهای کاری در صنعت بانکداری و تاکید و تمرکز فعالیت های این بخش حول موضوعات مالی، گروه پروژه ها و محصولات مالی و حسابداری یکی از حوزه های کلیدی در معماری بانکداری متمرکز(کُر بنکینگ) محسوب می گردد. با درک اهمیت این موضوع، یکی از انواع گروه محصولات و پروژه های در دست انجام در شرکت داده ورزی سداد، به گروه محصولات مالی و حسابداری اختصاص دارد. تحقق مدیریت حسابداری و مالی متمرکز و یکپارچه مورد نیاز شعب و ادارات ستادی در نظام بانکی، ارائه گزارشات دقیق و جامع، ایجاد ابزار پشتیبان تصمیم در حوزه بانکداری برای مدیران بانکی و نهادهای نظارتی، بازمهندسی و استانداردسازی فرآیندهای مالی، اجرای سهل و آسان عملیات پایان دوره ای مبتنی بر مدیریت مالی متمرکز، از اهداف مهمی است که در طراحی و تولید محصولات این بخش دنبال می گردد.

  پروژه‌های کلیدی مدیریت مالی و حسابداری

سامانه سامح

سامانه سامح

سامانه دفتر کل

سامانه دفتر کل

سایر پروژه‌ها

سامانه حسابداری غیرمتمرکز شعب
سامانه حسابداری غیرمتمرکز شعب
این سامانه به سفارش بانک ملی ایران در سالهای 1379 و 1380 بر مبنای سیستم عامل داس و کدینگ فاکس پرو تهیه و ایجاد شده است و تا کنون در حال بروز شدن و پاسخ به نیازهای جدید امور شعب و ادارت می باشد.